Duurzaam
geen loze belofte
 • Inschrijven nieuwsbrieven
 • BureauLeiding op YouTube


  Ga naar YouTube
 • Bezoekadres
  Bezoekadres:
  Loire 150
  2491 AK Den Haag

  Postadres:

  Postbus 152
  2260 AD Leidschendam

  Tel: 070-4440650
  Fax: 070-4440661
  E-mail: info@bureauleiding.nl
 • Google maps


  Locatie op Google Maps

 

OBJECTIEVE MILIEUDATA VIA LIFE CYCLE ANALYSIS EN MILIEUPRODUCTVERKLARINGEN (EPD’S)

 

 

Een levenscyclusanalyse (Life Cycle Assessment - LCA) is een manier om de impact op het milieu van een product te analyseren binnen alle stadia van de levenscyclus - van het begin tot het einde.

 

Voor het berekenen van de totale impact moet een volledige reeks processen worden beoordeeld: de grondstoffenextractie en de omvorming tot product, het transport en de installatie van producten, de levensduur van producten en uiteindelijk het wegwerken of herbewerken van producten aan het einde van de levenscyclus.

Om tot objectieve uitkomsten te komen, dient deze berekening te zijn gebaseerd op een zg. functionele eenheid, een eenheid die recht doet aan de toepassing, ongeacht de toegepaste materialen.

 

Voor de meest gangbare kunststof leidingtoepassingen vindt u in het menu hiernaast de Milieu productverklaringen (in het Engels: Environmental Product Delcaration’s: EPD’s).

Per toepassing staat in de documentatie uitgelegd op basis van welke functionele eenheid de berekeningen zijn uitgevoerd.

Beschrijving: http://sites3.b-lex.com/bl2013/kennisdossier/Milieu%20Product%20Verklaringen/Vergelijking%20binnen%20de%20complete%20levenscyclus.docx/Vergelijking%20binnen%20de%20complete%20levenscyclus-1.jpg

 

Het voordeel van een dergelijke objectieve aanpak is dat er ook vergelijkingen mogelijk zijn, bv. tussen diverse materialen.

 

Om tot een eerlijke vergelijking tussen de diverse materiaalsoorten te komen, en zodoende de milieu-impact van diverse, alternatieve producten vast te stellen, moet elke fase van de levenscyclus op dezelfde wijze worden geanalyseerd en beoordeeld.

 

Dergelijke vergelijkingen moeten volgende erkende ISO standaarden worden uitgevoerd, op basis van identieke functionele eenheden per toepassing voor alle te vergelijken materialen.

 

Uit onafhankelijke levenscyclusanalyses door het Vlaamse Instituut voor Technologisch Onderzoek (VITO), gevalideerd door het Oostenrijkse instituut voor duurzame ontwikkeling Denkstatt GmbH, kan worden afgeleid dat gemiddeld genomen over alle toepassingen kunststof doorgaans een betere keuze voor leidingsystemen is dan traditionelere materialen.

Hoewel alle materialen het milieu in zekere mate belasten, kwam uit het onderzoek naar voren dat de ecologische voetafdruk bij het gebruik van kunststof leidingsystemen uitgaande van alle beoordeelde toepassingen gemiddeld genomen slechts 1/3 is in vergelijking met alternatieve, traditionele materialen.

Over de precieze verschillen, die soms beduidend groter zijn, vindt u meer informatie in de vergeliljkende EPD’s via het menu hiernaast.

 

De vijfjaarlijkse revisie van de Milieu product verklaringen / Environmental Product Declarations (EPD’s)

De Milieu product verklaringen op deze website zijn opgesteld in opdracht van de Europese koepel voor de kunststof leidingindustrie Teppfa, op basis van de Europese Norm NEN-EN 15804:2012 “Duurzaamheid van bouwwerken - Milieuverklaringen van producten - Basisregels voor de productgroep bouwproducten”.

Deze norm schrijft voor dat Milieu product verklaringen elke vijf jaar moeten worden herzien.

Op dit moment werkt CEN – verantwoordelijk voor de totstandkoming van Europese normen – echter aan de herziening van EN 15804 om deze beter af te stemmen op de PEF methodologie (Product Environmental Footprint) die momenteel door het Directoraat Milieu van de Europese Commissie wordt ontwikkeld.

Daarom heeft CEN Teppfa geadviseerd om te wachten met de herziening van de Milieu product verklaringen totdat er duidelijkheid is over de herziening van EN 15804.

Zodra de herziening van de norm is afgerond zal Teppfa opdracht geven om de Milieu product verklaringen op basis van deze norm te herzien.

Tot dat moment geven de huidige Milieu product verklaringen de best beschikbare informatie over de milieu impact van de genoemde kunststof leidingproducten.